نیما مجتهدزاده

 ملاقات با یکی از 12 دستگاه لکسس LFA صفر کیلومتر در آمریکا جواهری که جا مانده!
مطلع شدیم که امکان بازدید یکی از 12 دستگاه لکسس LFA پلاک نشده آمریکا برای گزارشگر مجله ماشین مهیاست. فرصت را غنیمت شمردیم به دیدار این جواهری که جا مانده رفتیم...